Ostatnia aktualizacja:

13.11.2018

Wprowadzenie

Prosimy uważnie przeczytać te warunki sprzedaży.

Zostaniesz poproszony aby wyraźnie zaakceptować te warunki sprzedaży zanim złożysz zamówienie na produkty z naszej strony internetowej.

Objaśnienie

W tych warunkach sprzedaży, „my” oznacza Rewolucja Limited („nas”, „nasze”  będą interpretowane podobnie); a „ty” oznacza nasz klient albo potencjalny klient zainteresowany naszymi produktami ( „twój”  będzie interpretowany podobnie).

Proces zamówienia

Prezentowanie produktów na naszej stronie internetowej stanowi „zaproszenie do negocjacji”; a twoje zamówienie na produkty stanowi ofertę umowną. Żadna umowa pomiędzy tobą a nami nie wejdzie w życie dopóki nie zaakceptujemy twojego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

W celu zawarcia umowy na zakup produktów u nas będziesz musiał podjąć następujące kroki:

(a) Na stronie produktu, będzie dostępny przycisk służący do złożenia zamówienia. Będzie on nieaktywny do momentu akceptacji niniejszych warunków sprzedaży;

(b) po kliknięciu w przycisk wyskoczy ramka z polami służącymi do wpisania dancch Taojej karty płatniczej. Dane te są transferowane szyfrowanym połączeniem i przetwarzane przez bramkę płatniczą Stripe. Żadne dane Twojej karty nie będą przechowywane na naszych serwerach;

(c) jeśli płatność przebiegnie pomyślnie na naszej stronę internetowej wyświetli się informacja potwierdzająca przyjęcie Twojego zamówienia do realizacji;

(d) potem kiedy sprawdzimy czy jesteśmy w stanie zrealizować twoje zamówienie, wyślemy ci albo potwierdzenie przyjęcia zamówienia (w tym momencie twoje zamówienie stanie się wiążącą umową) albo email z informacją, że nie jesteśmy w stanie zrealizować twojego zamówienia;

(e) po kilku minutach na Twoją skrzynkę e-mail, zostanie wysłany specjalny e-mail, który zapewni autoryzowany dostęp do zakupionego zasobu;

(f) link jest generowany indywidualnie i przypisany do numeru rachunku. Jest on również aktywny przez maksymalnie 7 dni. Reaktywacja dostępu jest procesem manualnym, który wymaga kontaktu mailowego na: info@fithome.co.uk. W treści e-maila należy podać adres e-mail, na który dokonano zakupu oraz numer rachunku i/lub ostatnie 4 cyfry karty płatniczej, którą dokonano płatności. Na e-maile z żądaniem odnowienia dostępu odpowiadamy w ciągu 48h.

Nie będziemy przechowywać kopi tych warunków sprzedaży konkretnie w odniesieniu do Twojego zamówienia. Od czasu do czasu możemy aktualizować na naszej stronie internetowej tą wersję warunków sprzedaży i nie gwarantujemy, że wersja, którą zaakceptowałeś pozostanie dostępna. Dlatego zalecamy żebyś pobrał, wydrukował i zatrzymał kopię niniejszych warunków sprzedaży dla swojej dokumentacji.

Zapewniamy dostępność tych warunków sprzedaży tylko w języku polskim.

Produkty

Książki elektroniczne w formacie PDF.

Ceny i płatność

Ceny produktów są podane na naszej stronie internetowej. Będziemy sprawdzać ceny w ramach naszych procedur sprzedaży tak, żeby prawidłowa cena produktu była określona w momencie, w którym płacisz za produkt.

Płatność należy uregulować podczas procesu składania zamówienia. Możemy wstrzymać wysyłkę produktów i/lub anulować umowę pomiędzy nami jeśli koszta produktu i wysyłki nie zostaną zaksięgowane na naszym koncie w całości.

Płatności za wszystkie produkty muszą być dokonane za pomocą kart kredytowych, debetowych

Ceny za produkty mogą ulec zmianie w każdej chwili ale nie ma to wpływu na umowy, które weszły w życie.

Jeśli chcesz zakwestionować jakąkolwiek płatność jakiej dokonałeś dla nas musisz skontaktować się z nami natychmiast i podać pełne informacje dotyczące twojego roszczenia. Jeśli zgłosisz nieuzasadnione obciążenie zwrotne karty kredytowej, debetowej lub inne, będziesz zobowiązany do zapłaty nam w ciągu 7 dni od daty obciążenia zwrotnego: (I) kwoty równej wysokości obciążenia zwrotnego; (II) wszystkich kosztów osób trzecich poniesionych przez nas związanych z obciążeniem zwrotnym (włączając opłaty nałożone przez nasz lub twój bank lub obsługującego płatność lub wystawcę karty); i (IV) wszystkie nasze uzasadnione koszty, straty i wydatki poniesione w związku z odzyskiwaniem kwot o których mowa w niniejszym paragrafie (włączając bez ograniczeń koszty sądowe i opłaty windykacyjne). Jeśli zgłosisz nieuzasadnione obciążenie zwrotne karty kredytowej, debetowej lub inne to możemy, bez uszczerbku dla naszych innych praw, rozwiązać jakiekolwiek umowy między nami w ramach tych warunków sprzedaży poprzez danie ci pisemnego wypowiedzenia.

Dla uniknięcia wątpliwości jeśli nie uda ci się rozpoznać lub jeśli nie będziesz pamiętał pochodzenia wpisu na wyciągu twojej karty lub na innym wyciągu finansowym w wyniku czego dokonasz zgłoszenia obciążenia zwrotnego będzie to uznane jako nieuzasadnione obciążenie zwrotne.

Twoje gwarancje

Ty gwarantujesz nam, że:

(a) jesteś prawnie zdolny do zawarcia wiążących umów i masz pełną władzę siłę i zdolność do wyrażenia zgodny na te warunki sprzedaży;

(b) informacje podane w twoim zamówieniu są prawdziwe i kompletne;

(c) będziesz w stanie zaakceptować dostawę produktów;

(d) masz przynajmniej 18 lat.

Anulacja zakupu

Zgodnie z regulacjami sprzedaży na odległość (Distance Selling Regulations), możesz anulować umowę na odległość zawieraną na zakup produktu lub produktów od nas w każdym momencie w okresie rozpoczynającym się gdy umowa wchodzi w życie i kończącym się 7 dni roboczych po otrzymaniu odpowiedniego produktu lub produktów.

Z Aby anulować umowę w ten sposób musisz dać nam e-mailowe lub telefoniczne zawiadomienie o anulacji.

Prawa ustawowe

Nic w tych warunkach sprzedaży nie wpływa na twoje prawa ustawowe (włączając twoje prawo do zwrotu pieniędzy w związku z jakimkolwiek wadliwym produktem jaki ci sprzedamy).

Zwroty pieniędzy

Jeśli anulujesz umowę i będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy, my zazwyczaj zwrócimy każde pieniądze otrzymane od ciebie używając tej samej metody, która oryginalnie została użyta przez ciebie do zapłacenia za twój zakup. Zrobimy zwrot dla ciebie jak tylko to będzie możliwe, w każdym przypadku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od ciebie poprawnego zawiadomienia o anulacji.

Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności

W niniejszych warunkach sprzedaży nic nie będzie:

(a) ograniczać lub wykluczać naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wykluczać odpowiedzialności stron za oszustwa lub za świadome wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać lub wykluczać jakąkolwiek odpowiedzialności stron w sekcji 12,13,14 lub 15 ustawy Sale of Goods Act 1979 albo Części I Consumer Protection Act 1987;

(d) ograniczać jakiejkolwiek odpowiedzialności stron w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony w ramach obowiązującego prawa; albo

(e) wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności stron, która nie może być wykluczona na mocy obowiązującego prawa. Jakiekolwiek ustawowe prawa jakie posiadasz jako klient, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone, nie będą naruszone przez te warunki sprzedaży.

Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Sekcji i w innych miejscach warunków sprzedaży:

(a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; i

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z warunków sprzedaży lub w odniesieniu do tematyki warunków sprzedaży, włączając zobowiązania wynikłe z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i z naruszenia obowiązku ustawowego.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu strat powstałych w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu ewentualnych start biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub uszkodzenia zysków, przychodów, dochodów, użytku, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych, wartości firmy.

Warunki ogólne

Wszystkie twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z twoim zamówieniem będziemy traktować zgodnie z warunkami określonymi w naszej polityce prywatności; korzystanie z naszej strony internetowej będzie podlegać naszym warunkom użytkowania.

Umowy zawarte na podstawie tych warunków sprzedaży będą mogły być zmienione jedynie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez ciebie i przez nas. Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki sprzedaży ale takie zmiany nie będą miały wpływu na jakiekolwiek umowy jakie zawarliśmy z tobą.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a takie nieważne lub niewykonalne postanowienia lub ich część zostaną uznane za pominięte. Żadne zrzeczenie się z któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków sprzedaży, czy to przez działania czy w inny sposób w jednej lub większej ilości instancji, nie będzie uznane albo zinterpretowane jako dalsze lub ciągłe uchylenie tego postanowienia lub postanowień tych warunków sprzedaży.

Nie możesz przydzielać, obciążać, podzlecać lub w inny sposób przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków sprzedaży. Wszelkie próby podjęte przez ciebie aby to zrobić będą uznane za nieważne. My w każdym czasie, możemy przydzielać, obciążać, podzlecać lub w inny sposób przekazywać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków sprzedaży – zapewniając, że takie działanie nie służy do zmniejszenia gwarancji korzystnych dla ciebie, które są zawarte w tych warunkach sprzedaży.

Każda umowa zawarta w ramach tych warunków sprzedaży jest stworzona dla korzyści stron ją zawierających i nie jest przeznaczona do korzystania lub wykonywania przez jakąkolwiek inną osobę. Prawa stron do wypowiedzenia, odstąpienia, lub zgody na jakąkolwiek poprawkę, zmianę, zrzeczenie lub porozumienie na podstawie tych umów nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek osoby, która nie jest stroną danej umowy.

Z zastrzeżeniem ustępu pierwszego punktu 12: te warunki sprzedaży zawierają całość umowy i porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do zakupu produktów z naszej strony internetowej oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami związane z zakupem produktów z naszej strony internetowej; i każda ze stron przyznaje, że żadne oświadczenia, które nie zostały wyraźnie zaznaczone w tych warunkach sprzedaży nie zostały stworzone przez lub w imieniu drugiej strony w odniesieniu do zakupu produktów z naszej strony internetowej.

Te warunki sprzedaży będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania sporów wynikłych w ramach lub w związku z tymi warunkami sprzedaży.

Promocje

Gdy podczas składania zamówienia skorzystałeś z jednej lub kilku organizowanych przez nas promocji zaakceptowałeś automatycznie warunki tych promocji, które są wyświetlane na naszych stronach informacyjnych

Dane osobowe

(a) Serwis WWW Fithome.co.uk dokłada wszelkich starań by zgromadzone dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.

(b) Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Serwisowi WWW Fithome.co.uk przez Klientów jest Fit Home Ltd z siedzibą w Feltham, TW14 8AP, 95 Southville Road, tel. (+44) 7392 336086 / (+44) 7841 619187, posługujący się adresem e-mail: info@fithome.co.uk.

(c) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.

(d) Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

(e) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Księgarnię w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w realizacji zamówień. W szczególności dane te udostępniamy firmom Amazon, Google świadczącą usługi IT, a także oraz firmie Solar Cry zapewniającej wsparcie IT. Przekazane w ten sposób dane nie są wykorzystywane w sposób marketingowy.

(f) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(g) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter, oraz składania zamówień.

(h) Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

(i) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Serwis w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj.

Rejestracje i pozwolenia

Jesteśmy zarejestrowani w Companies House

Wersję online rejestru możesz znaleźć tutaj: Companies House
Nasz numer rejestracyjny to: 10783186

Pełna nazwa naszej firmy

Fit Home Ltd

Nasza firma zarejestrowana jest pod adresem:

95 Southville Road, Feltham, TW14 8AP

Możesz skontaktować się z nami pisząc email na adres

info@fithome.co.uk

NASI PARTNERZY